Mládež  
Scuk:
Semonice 2003
Jan Hrudka
 
21.–23. XI. proběhl zimní „scuk“ (seniorátní označení pro setkání mládeže). Téma znělo: „Multiživot v multikině“.
     Hlavním bodem večerního programu bylo rozdělení do skupinek, kde jsme vymýšleli něco k prezentování ostatním. Takže k vidění byl plakát, jenž zval na bohoslužby a vůbec na život ve sboru a církvi, a scénka znázorňující úseky ze života evangelických mládežníků; k poslouchání zhudebněná báseň s užitím předem vybraných slov a návrhy na podobu internetových stránek mládeže královéhradeckého seniorátu: http://www.webpark.cz/mladezccehk.
     V sobotu dopoledne nám Petr Siska povídal o mocném filmovém mediu. Vykládal nám o historii filmu, jaká je současnost kinematografie a jak film působí na lidské myšlení. Součástí byly i ukázky (hlavně kultovního Matrixu).
     Nabídka odpoledních programů byla pestrá: divadlo, kapela, klasické a digitální fotografování.
     Potom následoval výlet do tajemných kasemat josefovské pevnosti. Do Semonic jsme se vraceli s dobrou náladou a okouzleni krásami večerní Jaroměře.
     V duchu jsme se připravovali na volbu nového SOMu, která skutečně proběhla po návratu na faru. Po dlouhé a vyčerpávající volbě jsme se pustili do společného sborového zpěvu - TenSingu – mládež zpívá.
     Pak byl připraven noční filmový klub, viděli jsme film Rabín, kněz a krásná blondýnka. Je to komedie pojednávající o přátelství mezi židovským rabínem, katolickým knězem a „zesvětštělé“ blondýnce. Film otevíral otázky lásky, vztahů mezi náboženstvími a dotkl se i celibátu, tradice.
     Sobotní večer jsme zakončili čajovnou. V nabídce byly nejrůznější druhy čajů po dvou korunách. Byla to pěkná noc, ke slovu se dostali i ti uzavřenější a báječně jsme si spolu rozuměli.
     Nedělní ráno zahájila snídaně a po ní bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře Páně. Kázal Radim Žárský. A my, mládežníci, jsme také přišli se svou „trochou“ do mlýna. Na Radimův pokyn jsme se postavili doprostřed bohoslužebné místnosti rozděleni na čtyři hlasy a počali zpívat písně nacvičené předešlý den. Při ohláškách jsme poděkovali všem, kteří se nějak podíleli na velice úspěšné organizaci.
     Po bohoslužbách jsme se loučili a rozcházeli se s nadějí, že se uvidíme na další podobné akci. Myslím, že se tento sjezd vydařil. Velkou roli hrálo ostatně i prostředí – Semonice – klidná vesnička, kde jen málo co ruší, a jež je svou rozlohou sympatická právě pro pořádání takovýchto velkolepých akcí. Je to ona příroda, jež dodává semonickému okolí lesk a přispěla tak k dobrému duchu celé akce.
 
Slovníček  
Synod
Kristýna Červinková
 
Jaký význam se skrývá pod slovem synod?
  1. zkratka znamenající SYstematická Nauka O Diakonii
  2. neznámý druh ovoce, který našli Afričané v deštném pralese
  3. správní shromáždění církve
  4. název fotbalového klubu Staré Město
Uhodli jste? Myslím, že ano, ale pro kontrolu: c) je správně. Pojďme se podívat do jednotlivých církví a zjistit odlišnosti.
     V katolické církvi má synod dvě roviny:
1) sněm duchovních diecézí (diecéze je něco jako náš seniorát)
2) od 14.9.1965 papežský poradní orgán složený z kardinálů, zástupců zemských biskupských konferencí, řádových představených a znalců. Tento orgán se schází každý třetí rok v Římě.
     V pravoslavné církvi mají Svatý synod, což znamená shromáždění nejvyšších představitelů církve.
     V evangelické církvi nazýváme synodem celocírkevní správní shromáždění. Schází se zpravidla jednou ročně. Je základním a řídícím orgánem církve. Rozhoduje o zásadních otázkách církve, a to o vyznání církve a o základních věcech církevního zřízení. Volí šestičlennou synodní radu, 3 laiky a 3 kazatele. Usnáší se o zásadních směrnicích pro její práci a kontroluje její činnost. Jeho členy jsou poslanci zvolení konventy, senioři a seniorátní kurátoři, členové synodní rady, zástupci Evangelické teologické fakulty UK. Členy s hlasem poradním jsou i zástupci mládeže.

Bratrstvo 2/2004