SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKOU VE VĚZENÍ
Marie Medková

Miriam Horáková studuje učitelství pro 1.stupeň ZŠ a speciální pedagogiku na PdF UP v Olomouci. V rámci praxí se dostala do několika českých věznic.

Jak ses dostala na praxi právě do věznice?
Podala jsem si žádost, která byla nakonec kladně vyřízena. Předcházelo tomu několikaleté úsilí, které se vyplatilo. Ono není mnoho příležitostí, jak se dostat do věznice a zase kdykoliv z ní ven.

Co člověk musí podstoupit než ho pustí přes bránu věznice?
V celém střeženém objektu – areálu věznice platí zákaz vnášení a konzumace alkoholických nápojů, drog a jiných omamných látek, předávání léků odsouzeným, je zakázáno vnášet zbraně, výbušniny, žíraviny, mobilní telefony a záznamová zařízení (video, audio, foto, flash-disk, disketu, CD-ROM apod.). To znamená, že tyhle věci nesmí mít člověk u sebe, má-li u sebe mobilní telefon, flash-disk atd., tak si je uschová v zamykatelné skříňce a vyzvedne, až při odchodu z věznice. Při vstupu do areálu věznice a při odchodu musí předložit ke kontrole občanský průkaz (příp. jiný platný doklad jednoznačně prokazující totožnost). Každý, kdo vstupuje do areálu věznice (návštěvníci, zaměstnanci,..), musí projít bez pípnutí detektorem kovů, případně strpět osobní prohlídku, předložit k prohlídce zavazadlo (to řeší rentgen, jen v případě nejasností zkoumají obsah osobně).
Nejsi-li zaměstnanec, musíš mít důvod návštěvy a musíš se předem ohlásit, aby tě čekali a mohli se na tebe připravit.

Co může speciální pedagožka udělat pro odsouzené?
Naučit je číst, psát, počítat, základy práce s PC... Je to hodně individuální, u každé odsouzené je to něco jiného. Speciální pedagog obecně - ve věznici obzvláště - není typický učitel, kterého znáte ze školních lavic. Jeho práce a působení je mnohem širší. Třeba náplň práce ve věznici sestává z činností, které se moc učitelství neblíží: vypracování zpráv o odsouzených na základě rozhovorů, vypracování programu zacházení s odsouzenými, jeho pravidelné vyhodnocování, kontrolní činnost, vedení aktivit a kroužků pro odsouzené,...

Podílela ses na kroužku práce s PC. Co se tam učí? Obsluhovat email nebo stavět PC?
Záleží jak kdo  Někdo poznává, jak takový počítač vypadá, takže se učí, jak ho zapnout/vypnout. Začátečníci se učí pohybovat myší, takže mají za úkol v malování nakreslit nějaký obrázek, procvičit si tak jemnou motoriku a naučit se ovládat myš. Některé pracují s wordem, učí se psát všemi deseti, pro jiné je to zatím nadlidský výkon, protože neumí číst ani psát a podepisují se xxx. Takže práce s PC je motivuje naučit se trivium. Používat emailem se neučí, protože nemají přístup k internetu.

Ve kterých věznicích jsi pracovala?
Jelikož nemám v žádné uzavřen pracovní poměr, tak v žádné :) Jinak jsem navštívila Věznice v Opavě (ženská, pro mladistvé), na Mírově. Tam to byly jednodenní exkurze v rámci studia. Nejvíce času jsem strávila v ženské věznici ve Světlé n. Sázavou, kde jsem absolvovala speciálně pedagogickou praxi.

Jak vlastně tráví odsouzené volný čas?
Asi je důležité nastínit, jak takový den odsouzených vypadá. Záleží na jejich programu zacházení. Při nástupu do výkonu trestu odnětí svobody na nástupním oddělení si odsouzené vyberou aktivity, kterých by se chtěly účastnit, příp. jsou jim některé aktivity vybrány s ohledem na délku trestu, charakteristiku osobnosti a příčiny trestné činnost. Každá odsouzená má příslušný počet hodin řízené aktivity týdně. Nejvíce hodin mají odsouzené na výstupním oddělení – cca půl roku před propuštěním. Více řízených aktivit oproti běžným oddělením je ve specializovaných odděleních, např. bezdrogové zóně.
Nabídka je široká: výuka jazyků, práce na PC, šití, vyšívání, vaření, obsluha domácích spotřebičů, aranžování, úklid, domácí práce (žehlení prádla, praní), kroužek sociálně-právního poradenství, kurz právního minima, sociálně psychologický trénink, politické a kulturní dění, keramika, arteterapie, hudební kroužek, sporty, kurz Moderní žena, základy zdravovědy, zdravý životní styl... Kromě těchto aktivit chodí některé odsouzené do práce. Některé mají dny pěkně nabité. Jiné mají volného času více a tráví ho různými způsoby: sledováním Tv, čtením, kouřením, dohadováním se s dalšími odsouzenými.

Viděla jsi nějaké výsledky vaší práce?
Výsledky vlastní práce člověk mnohdy nevidí celý život. Ale za krátkou dobu praxe jsem něco dozvěděla. Odsouzené, které vykonávaly VTOS (výkon trestu odnětí svobody) ve Specializovaném oddělení pro matky nezletilých, se po propuštění z VTOS nedopouštěly trestné činnosti, takže se znovu do vězení nedostaly. To znamená, že resocializace u nich proběhla velmi dobře.

Měla jsi v rámci praxe možnost pracovat se složkami odsouzených?
Ke spisům odsouzených jsem se nedostala ani jsem se dostat nesměla.

Myslíš, že je snazší pracovat s mladistvými (tedy mladšími, možná ohebnějšími) nebo s ženami?
Každé má pro i proti. Dospělí jsou uvědomělejší, možná lépe získají náhled na svou trestnou činnost. Je rozdíl, zda pracujete s prvotrestanou či recidivistkou. Pravdou je, že čím mladší člověk (dítě, mladistvý) začíná s kriminálním chováním, tím bývají důsledky jeho chování horší a tedy i práce s ním náročnější (náhled na trestnou činnost, změna postojů). Na páchání trestné činnosti je potřeba mít sílu, odvahu, mladší lidé ji mají více, proto je největší procento odsouzených žen ve věku od 30- 40 let, hned za nimi jsou ženy ve věku 20 – 30 let.

Váží si odsouzení svých učitelů, terapeutů, atd.?
O trochu víc než dozorců :), zaměstnanci, kteří chodí v civilu a ne uniformě, jsou v podstatě hodní lidé, kteří jim pomáhají (zprostředkování kontaktu s vnějším světem – s rodinou, dětmi; komunikace s úřady, vyřizování OP, řešení problému,..)

Říká se, že kasárna a věznice jsou světy s vlastními pravidly. Jak ses tam cítila?
Možná to bude znít poněkud překvapivě. Velmi dobře. Přihlédnu-li k typu zařízení, kterým věznice bezesporu je. Na otázku, zda může být ve věznici pěkně, odpovídám ano, může, v rámci možností represivního zařízení.

Co se ti zdá na nuceném pobytu ve věznici nejtěžší - podle tvých zkušeností s odsouzenými?
Myslím, že právě ono odnětí svobody. Výkon trestu odnětí svobody se týká svobody celkově: Nemožnost volného pohybu, dělat si, co chci. Kontakt s rodinou, s dětmi, s vnějším světem. Dodržování řádu, žádné soukromí, sdílení cely s lidmi, kteří mi nemusí sedět, omezené množství osobních věcí, které můžou mít odsouzené s sebou.

Chtěla bys ve věznici pracovat po dokončení školy?
Ve věznici bych pracovat chtěla, jestli hned po dokončení školy, nevím. Ale někdy určitě ano.

Díky za rozhovor.
 
 
ROZHOVOR
 

Bratrstvo 5/2008