KDYŽ SE NAJDE V HROZNU ŠŤÁVA...
Klára Schneiderová

"...říkává se: 'Nemař jej, je v něm požehnání,'“ vzkazuje Izraelitům prorok Izajáš. Takové kazisvětské spády by v zemi zaslíbené beztak nikoho ani ve snu nenapadly. Naopak. Od sáronského i jordánského údolí, kopcovité okolí Hebronu i Galileje až po oázu Ein Gedi – všude tam rostla vitis vinifera na terasovitých vinicích a sladké „plody vinného kořene“, šlechtěné do vybraných, sluncem zalitých odrůd. Šťáva z hroznů se pila buď začerstva coby nové víno, mošt zvaný tíróš či 'ásís, nebo se nechala zkvasit na víno staré, jajin. Nejvzácnější bylo to neředěné, pilo se při svátcích a na slavnostech a do puntíku platilo, že „kdo se napije starého, nechce nové, řekne: 'Staré je lepší.'“ Na stránkách knihy knih najdeme vinnou stopu přes sto čtyřicetkrát; hned ta první barvitě popisuje důsledky opilství. Vedle varovných historek, jako byla ta Noemova, je ale víno především předmětem plejády přirovnání par excellence, na nichž se vyřádila barvitá představivost krále Šalomouna, proroků, žalmistů, apoštolů i tesařova syna. Vinice jsou tu zemí izraelskou, již založil vinař Hospodin a jež nesmí zplanět, žena zase plodnou vinnou révou, Ježíš vinným kmenem a církev ratolestmi... A tekutá réva je sladkým polibkem milého, který svou vyvolenou „uvádí do domu vína“, vonícího kořením a medem z granátových jablek; vodou proměněnou na svatbě v Káni, a konečně krví Kristovy poslední oběti „která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů“. Víno, symbol opojení, zázraků i oběti, je tak připomenutím skutků a stavů silných a vzácných a příslibem odpuštění a lásky.
 
 
BIBLE PROCHÁZÍ ŽALUDKEM
 

Bratrstvo 8/2010